top of page

KAUNEUSSTUDIO LUMIKIDE OY |  REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE
LAADITTU 24.05.2018

PÄIVITETTY 23.01.2023 | YRITYKSEN Y-TUNNUS JA NIMI MUUTOS

 

Tällä tietosuojaselosteella kuvaamme asiakkaidemme henkilötietojen käsittelyn ja tiedotamme siitä asiakkaillemme. Keräämme tietoja asiakkaiden itsensä antamina, yhteistyökumppaneiltamme muista henkilörekistereistä sekä havainnoimalla.

 

Rekisterinpitäjä

Kauneusstudio Lumikide OY

Kelantie 4 A2, 93600 Kuusamo

e-mail: info@lumikide.com

p. 040 5525722

 

Yhteyshenkilö rekisteriasioissa

Marjo Virtanen

Kelantie 4 A2, 93600 Kuusamo

e-mail: info@lumikide.com

p. 040 5525722

 

Rekisterin nimi

Kauneusstudio Lumikide OY asiakastietorekisteri

 

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

 

Henkilötietojen käsittelyn ja keräämisen tarkoitus on Kauneusstudio Lumikide OY:n asiakas- ja palvelusuhteen hoitaminen. Tietoja käsitellään asiakkuuden ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvän suhteen hoitamiseen, laskutukseen, palveluiden tuottamiseen, liiketoiminnan kehittämiseen ja suunnittelemiseen sekä asiakasviestintään.

 


Yhteystietojen käyttötarkoitus


Yhteydenotossa tai palautteessa jätettyjä tietoja ei säilytetä tai kerätä mihinkään rekisteriin, vaan ne poistetaan heti, kun asiakkaan asia tai palaute on hoidettu/käsitelty.

 

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää asiakkaan / palveluiden tilaajan / rekiströidyn perustiedot kuten:

 • Etu- ja sukunimi

 • Asiakkaan yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)

 • Syntymäaika

 • Asiakkuuden alkamisajankohta

 • Tiedot tilatuista ja toteutetuista palveluista ja niiden toimittamisesta

 • Laskutustiedot ja maksuehtotieto

 • Asiakkuuden perusteella syntyvät tiedot, asiakassuhteen hoitamiseen liittyvät tiedot, palvelun tilaukseen ja sisältöön liittyvät tiedot, asiakashistoriaan liittyvät tiedot

 • Terveystietoja (Käytetään selvittämään mahdollisia hoidollisia kontraindikaatioita (= vasta-aihe)

 • Sähköposti- ja/tai tekstiviesti markkinointiin liittyvät asiat

Tietoja säilytetään vain tarpeellisen ajan, jolloin asiakas- tai palvelusuhteen katsotaan olevan voimassaoleva, jatkuva tai aktiivinen. Tämän jälkeen yritys (Kauneusstudio Lumikide OY) tai asiakkaan/rekisteröidyn niin pyytäessä (kts. kohta Oikeus vaatia tiedon korjaamista) henkilötiedot poistetaan turvallisesti ja asianmukaisesti tuhoamalla.

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään pääsääntöisesti:

 • Asiakkaalta itseltään (asiakkaan oma suostumus)

 • Yrityksen (Kauneusstudio Lumikide OY) toiminnan yhteydessä kerättyjä tietoja

 • Tietoja saadaan luovutuksena muista henkilörekistereistä (Tehden Oy; Avoinna24 nettiajanvaraus) (rekisteröidyn/asiakkaan suostumuksella sekä oikeutettu etu).

 

Tietoja päivitetään tarpeen mukaan asiakassuhteen aikana.

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

Rekisterinpitäjä (Kauneusstudio Lumikide OY) ei luovuta tietoja säännönmukaisesti.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

ATK:lla ja sähköisesti käsiteltävät tiedot, materiaali ja aineisto on suojattu teknisin keinoin. Mm. palomuurein, virusturvalla, salasanoin sekä muilla teknisillä keinoilla. 
Yrityksen sisällä käyttöoikeudet on rajattu vain yhden tietyn ja valtuutetun henkilön (edellä mainittu, yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa) käsiteltäväksi. Rekiteriin talletetut henkilö- ja terveystiedot on säädetty salassapidettäviksi.

Kirjallinen ja manuaalinen materiaali ja aineisto säilytetään erillisessä lukitussa tilassa.

 

Tietojen tarkastusoikeus

 

Asiakkaalla ja rekisteröidyllä on pääsääntöisesti oikeus tarkistaa henkilörekisteriin talletetut tiedot. Pyyntö tulee osoittaa kirjallisesti rekisterin yhteyshenkilölle: Kauneusstudio Lumikide OY, Marjo Virtanen, Kelantie 4 A2, 93600 Kuusamo.

Pyyntö tulee olla allekirjoitettu ja mahdollisia lisätodennuksia henkilöllisyyden varmistamiseksi voidaan tarvittaessa pyytää.

 

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

 

Asiakkaalla ja rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä häntä koskevien henkilötietojen oikaisemista, poistamista tai henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Pyyntö tulee osoittaa kirjallisesti rekisterin yhteyshenkilölle: Kauneusstudio Lumikide OY, Marjo Virtanen, Kelantie 4 A2, 93600 Kuusamo. Pyyntö tulee olla allekirjoitettu.

 

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Henkilötietolain 30 §:n pykälän mukaan rekisteröidyllä on oikeus:

 • Kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta.

 • Pyytää omia terveystietoja koskevien tietojen oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista.

Terveystietoja käsitellään vain yrityksen (Kauneusstudio Lumikide OY) sisällä ja niiden käyttö- ja käsittelyoikeudet on rajattu vain yhden tietyn ja valtuutetun henkilön (edellä mainittu, yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa) käsiteltäväksi. Rekisteröidyn terveystietoja kerätään ja käsitellään vain asiakkaan ja rekisteröidyn omalla luvalla ja valtuutuksella ja niiden käyttötarkoitus on ainoastaan asiakas- ja palvelusuhteeseen liittyvä (käytetään selvittämään mahdollisia hoidollisia kontraindikaatioita (= vasta-aihe). Rekisteriin talletetut terveystiedot sekä henkilötiedot on säädetty salassapidettäviksi.

Edellä mainituissa tapauksissa tietojen käsittelyn kieltäminen, oikaiseminen, poistaminen tai rajoittaminen tapahtuu ottamalla yhteyttä rekisterin pitäjän yhteyshenkilöön.

 

Ilmoitusvelvoite henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta

Rekisterinpitäjän on ilmoitettava henkilötietoihin kohdistuvista tietoturvaloukkauksista valvontaviranomaiselle 72 tunnin kuluessa. Jos loukkauksesta on todennäköisiä haittavaikutuksia rekisteröidylle, on rekisterinpitäjän ilmoitettava tapahtuneesta myös rekisteröidylle.

bottom of page